Quant han de cobrar els policies locals al Curs de Formació Bàsica de l’ISPC?

Està a punt de començar el Curs de Formació Bàsica de l’ISPC 2018-2019 per als futurs policies locals dels diferents municipis de Catalunya i torna a reiterar-se el dilema de cada any, sobre qui ha de pagar el sou durant el curs de formació bàsica i quin ha de ser aquest sou.

Per aquells opositors que no provenen de cap administració no hi ha cap dubte que es regiran pel que diguin les bases de la convocatòria que els sigui d’aplicació.

Ara bé, el problema el tenim quan un opositor ja està prestant serveis en una altra administració, ja sigui com a funcionari de carrera, interí o com a personal laboral. En aquest cas, d’acord amb l’article 2 del Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas   https://www.boe.es/boe/dias/2003/03/01/pdfs/A08243-08244.pdf  abans d’iniciar el curs selectiu podran elegir, a càrrec del Departament o organisme públic al que estiguin adscrits els llocs de treball d’origen entre:

a) Les retribucions corresponents al lloc que estiguin ocupant fins al moment de el seu nomenament com a  funcionaris en pràctiques, a més dels triennis que tinguessin reconeguts

b) Una retribució equivalent al sou i pagues extraordinàries corresponents al grup en què estigui classificat el cos o escala en què aspirin a ingressar. No obstant això, si les pràctiques es realitzen exercint un lloc de treball, l’import anterior s’incrementarà en les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc, i les retribucions resultants seran abonades pel departament ministerial o organisme públic al que estigui adscrit el lloc de treball esmentat.

Davant  la sorprenent regulació de les retribucions dels funcionaris en pràctiques, el Tribunal Suprem en la Sentència de cassació en interès de Llei de 26/04/2007 confirma el sentit literal de la normativa i entén que els Ajuntaments en relació als quals un funcionari estava prestant servei però que està opositant a un altre ajuntament, s’ha de fer càrrec de les seves retribucions de la mateixa manera que si hi estigués treballant, la qual cosa li causa un evident greuge però que entén que “no suponen una vulneración del principio de autonomía municipal, por lo demás no justificada, y son además bilaterales, de tal forma que una vez se pueden ver perjudicadas unas Administraciones y en otras favorecidas” .

En la citada Sentència, de la qual s’adjunta l’enllaç, l’alt tribunal també especifica que l’agent estarà en la situació d’actiu en l’administració d’origen perquè no hi ha cap altra situació administrativa d’aplicació (en el mateix sentit que l’article 86.1 del RDL 5/2015 de l’EBEP)

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=503811&links=&optimize=20070531&publicinterface=true

En conseqüència, i d’acord amb la normativa d’aplicació i la interpretació que en fa el Tribunal Suprem, un opositor d’una policia local que vingui prestant serveis remunerats a una altra administració, haurà de seguir en la situació administrativa de servei actiu en l’administració d’origen i cobrarà, d’aquesta, el sou que venia cobrant.

La norma es configura en aquest sentit per tal de protegir el funcionari per al cas que no aprovés finalment les oposicions atès que tornaria a l’Administració d’origen.

En conseqüència, una renúncia a la condició de funcionari de l’administració d’origen trencaria el vincle laboral amb aquesta atès que és una de les causes d’extinció de la relació funcionarial (art. 63.3 RDL 5/2015) i només podria percebre les retribucions de l’Administració a la qual oposita, d’acord amb les bases de la convocatòria.

 

Albert Requena Mora

Soci director Requena Advocats