Sóc copropietari d’un pis però l’altre copropietari l’utilitza en exclusiva. Què puc fer?

Recentment hem constat un augment de consultes i encàrrecs professionals dels nostres clients referents a la propietat i l’ús dels habitatges. Un dels problemes més habituals en aquest àmbit sorgeix quan el copropietari d’un immoble l’ocupa de forma exclusiva i sense l’autorització de la majoria dels altres copropietaris.

Per abordar aquest tema, primer de tot hem de tenir en consideració l’article 394 del Codi Civil, que estableix que “cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho”.

Per tant, cap copropietari d’un immoble en proindivís el pot utilitzar en exclusiva si la majoria dels altres copropietaris no hi està d’acord. En cas contrari estaria infringint l’article 394 del Codi Civil.

Davant d’aquesta situació què es pot fer? Si un copropietari no està d’acord en què l’altre copropietari utilitzi l’immoble de forma exclusiva, podem valorar dues opcions per a trobar una sol·lució:

1. Reclamar una indemnització.

Efectivament, es pot demanar una indemnització de danys i perjudicis al copropietari que ocupa l’immoble de forma exclusiva i sense l’autorització de la majoria dels demés copropietaris.

  •  Des de quan es pot demanar aquesta indemnització?

Per poder sol·licitar una indemnització per danys y perjudicis, s’ha d’acreditar la oposició de la majoria dels copropietaris i la millor manera és enviant un burofax per tal de manifestar la nostra oposició a l’ús exclusiu de l’immoble. Aquest burofax ens servirà com a prova en el moment d’interposar la demanda, atès que s’ha d’acreditar la oposició expressa a l’hora d’iniciar la via judicial.

  • Com es calcula la indemnització?

El criteri de diferents resolucions judicials consisteix en fixar la indemnització en la renda mensual que tindria l’immoble en cas d’estar arrendat i multiplicar-ho pels mesos que ha durat la ocupació per part del copropietari i dividir-ho pel número de copropietaris de l’immoble. Aquesta indemnització es podrà sol·licitar des del moment en que s’ha dut a terme la oposició expressa.

2. Sol·licitar la divisió de la cosa comú.

L’article 552-10 del Codi Civil de Catalunya reconeix la facultat de qualsevol copropietari per exigir en qualsevol moment la divisió de la cosa comú que té per objecte el cessament de la copropietat quan un bé pertany a diferents titulars en proindivís.

En aquest sentit, hi hauria la possibilitat que un dels copropietaris vengués la seva part a l’altre. Si cap d’ells vol comprar el pis es podrà vendre a un tercer, repartint el preu entre els copropietaris. Si no s’arriba a un acord entre els copropietaris, es vendria l’immoble per subhasta.

S’ha de tenir en consideració que aquest procediment es pot iniciar tot i que el copropietari de l’immoble no estigui d’acord, ja que cap propietari està obligat a romandre en copropietat.

Per tant, si us trobeu davant aquesta situació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres i des de Requena Advocats valorarem el cas per a trobar la millor solució.

Tatevik Manukyan

Advocada responsable Àrea de Dret Civil

tatevik@requenaadvocats.com

Telf: 93.355.49.33