SOBRE L’EMBOLIC DELS TERMINIS PER INTERPOSAR RECURSOS ADMINISTRATIUS.  

Davant la consulta d’un client al qual li han desestimat un recurs d’alçada contra una resolució administrativa per extemporani, la desesperació de l’advocat resulta evident.

La importància de computar correctament els terminis és vital si no volem perdre un assumpte per un tema merament processal, tot i que molt probablement els Tribunals ens haguessin pogut donar la raó en el fons.

Davant una resolució que no esgota la via administrativa (ho ha de posar en el peu de recurs de l’acte administratiu), es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes (art. 115 Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).

Però quan comença a computar el termini? L’article 48.2 de la Llei 30/1992, especifica que és a partir de l’endemà de la notificació.

I quan fineix aquest termini? Aquí és on es poden donar errors en la interpretació que poden comportar la desestimació del recurs per extemporani, si ens equivoquem en un sol dia.

Si tenim un mes per interposar el recurs, i es comença a comptar el termini el dia següent de la notificació, no vol dir que el darrer dia de presentar-lo hagi de coincidir amb el numeral del dia que comença a computar el termini però del mes següent, atès que s’estaria ampliant el mes que tenim per interposar el recurs en un dia. En aquest sentit, es pronuncien les Interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 27.02.03 i 20.04.07, que estableixen que el còmput del termini és de data a data  encara que s’iniciï l’endemà de la publicació o notificació. Aquest criteri és l’adoptat també per les STS de 2.12.03 i 08.03.06 i per les SSTSJC de 12.01.07. 11.04.08, 07.10.08 i 04.01.10.

En conseqüència, si ens notifiquen una resolució o acte que no esgota la via administrativa, per exemple, el 01.11.2014, el darrer dia per interposar recurs d’alçada és el dia 1.012.2014.

En qualsevol cas, aconsellem sempre que els recursos els interposin advocats especialitzats en dret administratiu, atès que els arguments que s’esgrimeixin seran els únics que es podran utilitzar davant la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

Albert Requena Mora

Advocat 34.143 ICAB