PUC RECLAMAR L’IMPOST DE PLUSVÀLUA QUE VAIG PAGAR EN VENDRE EL MEU PIS?

“Vaig haver de vendre el meu pis amb pèrdues i em van fer pagar l’impost de plusvàlua. Ho puc reclamar?”

En els darrers anys molta gent s’ha trobat amb la necessitat d’haver de vendre el pis amb pèrdues o sense guanys i tot i així, els Ajuntaments han exigit el pagament de l’anomenat Impost de plusvàlua (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana http://www.tributs.cat/ca/tributs/locals/plusvalues/ ) però el  Tribunal Constitucional mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017 va declarar nul·la la plusvàlua municipal en aquells supòsits en què  l’immoble s’ha venut per un preu igual o inferior al seu preu d’adquisició.

D’aquesta manera, aquelles persones que hagin pagat la plusvàlua tot i no haver-se produït guanys en el moment de la transmissió de l’immoble, poden sol·licitar la devolució de l’impost indegudament abonat.

1.Què haig de fer per reclamar la devolució d’aquest impost?

Les persones que desitgin sol·licitar la devolució de la plusvàlua indegudament abonada poden interposar una reclamació a l’Ajuntament amb la documentació que acredita la inexistència de guanys derivats de la venda de l’immoble.

2. Si l’Ajuntament no ho vol pagar o no em fa cas en la meva petició, quines passes haig de seguir?

En el supòsit de que l’Ajuntament rebutgi la petició, es podrà presentar un recurs de reposició o una reclamació econòmica-administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu.

Si es desestimés el recurs de reposició o la reclamació, existiria la possibilitat d’interposar un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia.

3. Quin termini tinc per fer-ho?

a) En el cas que hagi estat l’Ajuntament qui hagi realitzat directament la liquidació de l’impost, el termini per interposar la reclamació és d’un mes.

b) En el cas de les autoliquidacions (realitzades a iniciativa de persona afectada), el termini per reclamar la devolució de la plusvàlua és de quatre anys.

4. Necessito advocat per fer la reclamació?

Fins que no s’hagi d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el TSJC no és necessari. Ara bé, la demanda s’haurà de fonamentar amb les al·legacions i quanties que s’hagin demanat amb anterioritat.

5. Quina documentació necessitaré?

  1. El justificant d’haver realitzat el pagament de l’impost
  2. Escriptura pública corresponent a la compra
  3. Escriptura pública corresponent a la venda

6. Quan temps pot durar tot aquest procediment? 

Això dependrà en primer lloc del que es tardi en començar les reclamacions i també dependrà de si l’Ajuntament accepta la reclamacions. En cas contrari, el procediment es pot allargar més.

Per demanar més informació us podeu adreçar a tatevik@requenaadvocats.com

 

Tatevik Manukyan

Advocada Responsable de l’Àrea de Dret Civil i família