Publicada al BOE la nova Llei de Seguretat Ciutadana LO 4/2015,

Avui 31 de març de 2015 s’ha publicat al BOE la llei Orgànica 4/2015, que deroga la LO 1/1992.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf

Dia intens per al juristes llegint el BOE…a banda de les reformes del Codi Penal, avui també es publica la nova Llei de Seguretat Ciutadana, anem a veure les principals característiques d’aquesta Llei:

Sobre les actuacions de la policia en seguretat ciutadana, no hi ha grans novetats en relació amb l’antiga LO 1/1992, però sí que es regulen algunes qüestions que quedaven molt ambigües,o que simplement no estaven regulades, com ara els  registres corporals externs, per part de la policia i a la vegada es preveu que en cas de negativa es pugui utilitzar les mesures de compulsió indispensables per part de la policia, d’acord amb els principis d’idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.

En relació a les manifestacions, (art. 23)  les forces i cossos de seguretat les podran dissoldre sense previ avís quan es produeixi una alteració de la seguretat ciutadana amb armes o objectes perillosos.

Anem  al règim sancionador: (destaquem les sancions més rellevants)

Faltes molt greus: entre 30.001 i 600.000 euros de sanció

a) Manifestacions no comunicades o prohibides davant infraestructures crítiques.

b) Celebrar espectacles públics trencant la prohibició ordenada per l’autoritat corresponent per raons de seguretat pública.

c) Projectar feixos de llum sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguin deslumbrarles o distreure la seva atenció i provocar accidents.

Faltes greus: entre 601 i 30.000 euros de multa

a) Pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones.

b) La pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions davant del Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques encara que no estiguessin reunides.

c) Causar desordres al carrer o obstaculitzar amb barricades.

d) Impedir a qualsevol autoritat l’exercici legítim de les seves funcions en el compliment de resolucions administratives o judicials. Aquest punt sancionaria, per exemple, les concentracions per impedir l’execució de desnonaments.

e) Les accions i omissions que impedeixin o obstaculitzin el funcionament dels serveis d’emergència.

f) La desobediència o la resistència a l’autoritat i també la negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents.

g) Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic quan ho ordenin les autoritats competents quan concorrin els supòsits de l’article 5 de la Llei reguladora del dret de reunió. Entre aquests supòsits es troba “quan es produeixin alteracions de l’ordre públic amb perill per a persones o béns” pel que podria emprar aquesta infracció per sancionar els anomenats escraches.

h) Pertorbar el desenvolupament d’una manifestació lícita.

i) La intrusió en infraestructures crítiques (que presten serveis essencials per a la comunitat) incloent la seva sobrevol, quan s’hagi produït una interferència greu en el seu funcionament.

k) Sol·licitar i gaudir (per part del demandant) de serveis sexuals en zones de trànsit públic, a prop de llocs destinats al seu ús per menors (col·legis, parcs …) o en zones que pugui generar un risc per a la seguretat viària.

n) L’ús públic i indegut d’uniformes, insígnies o condecoracions oficials, o rèpliques dels mateixos de l’equipament dels cossos policials o dels serveis d’emergència que puguin generar engany.

o) No col·laborar amb les Forces de Seguretat en l’esbrinament de delictes o a la prevenció d’accions que puguin posar en risc la seguretat ciutadana.

p) El consum o la tinença il·lícits de drogues, encara que no estiguessin destinades al trànsit, en llocs públics, així com l’abandó dels instruments emprats per a això.

r) Plantar i cultivar drogues en llocs visibles al públic.

s) La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues en locals o la manca de diligència en ordre a impedir per part dels propietaris.

t) L’ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat que pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o en risc l’èxit d’una operació, amb respecte al dret fonamental a la informació.

Faltes lleus: entre 100 i 600 euros

a) La celebració de manifestacions sense comunicar a les autoritats, la responsabilitat correspon als organitzadors.

b) Exhibir d’objectes perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb ànim intimidatori.

c) Les faltes de respecte i consideració el destinatari sigui un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l’exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat.

d) Fer o incitar a actes que atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual, o executar actes d’exhibició obscena.

e) La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les forces i cossos de seguretat per impedir o dificultar l’exercici de les seves funcions.

f)L ‘ocupació de cases i la venda ambulant no autoritzada.

g)No denunciar la pèrdua o el robatori d’una arma.

h) Negar-se a facilitar la documentació a la Policia.

i) Causar danys a béns mobles o immobles d’ús públic o privats que estiguin a la via pública.

j) Escalar edificis o monuments sense autorització quan hi hagi risc que s’ocasionin danys.

k) La remoció de tanques, vorades o altres elements fixos o mòbils col·locats per les forces i cossos de seguretat per delimitar perímetres de seguretat.

m)El consum d’alcohol en llocs públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.

En resum, veurem si aquesta nova Llei finalment també acaba amb algun article declarat inconstitucional tal i com va passar amb la Llei orgànica 1/1992(el que permetia a la policia entrar en un domicili si tenia sospites que s’estava cometent algun delicte) . De moment, caldrà esperar fins l’1 de juliol de 2015, data en la qual entrarà en vigor.

Veurem també com s’acaba aplicant aquesta nova Llei de Seguretat Ciutadana, també batejada com a “Llei mordassa”.

Albert Requena Mora

Advocat 34.143 ICAB

Mosso d’esquadra en excedència.