Principals novetats reforma Codi Penal publicada al BOE

El dia 31 de març de 2015, es van aprovar dues lleis orgàniques que modifiquen la Llei orgànica 10/1995, del Codi Penal.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf (àmbit general)

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf  (delictes de terrorisme)

Les dues reformes, comporten un canvi molt important en el dret penal i hem intentat fer un resum molt esquemàtic sobre les principals novetats. Som conscients que resulta impossible resumir els més de 260 articles que s’afegeixen, s’eliminen o es modifiquen.

 Amb un exercici d’humilitat hem volgut exposar aquelles qüestions que poden ser més rellevants o d’un ús més quotidià per aquelles persones que en la seva vida professional utilitzen o treballen amb el Codi Penal, bàsicament policies i advocats.

 Tampoc hem volgut fer una valoració subjectiva, perquè com tot, cadascú tindrà la seva opinió i podrà jutjar l’oportunitat o necessitat de cada punt de la reforma.

 Anem a veure:

 Entrada en vigor: 1 de juliol de 2015

 1.  Desapareixen les faltes penals, ara hi haurà delictes lleus, que prescriuran a l’any (enlloc dels 6 mesos com fins ara), tot i que es tramitaran igualment pel procediment del judici de faltes.
 2. Es perfila i es concreta la responsabilitat penal de les persones jurídiques (art. 30 i 31) S’especifica que les Administracions públiques, com a persones jurídiques, no són criminalment responsables.
 3. Es modifica l’art.33, sobre les penes a imposar (penes greus, menys greus i lleus).
 4. Art 33.2: S’introdueix la pena de presó permanent revisable. ¿Inconstitucional per vulneració de l’article 25.2 CE -“les penes privatives de llibertat estaran orientades a la reeducació i reinserció social..”?
 5. Es modifica l’art.89: la substitució de la pena de presó per l’expulsió del territori per delictes comesos per ciutadans estrangers passa de les penes superiors a 6 anys, a les superiors a 1 any
 6. S’introdueix article 129.bis, en el qual es faculta al Jutge per tal d’ordenar la presa de mostra d’ADN per a determinats delictes contra la vida o llibertat sexuals, per tal que els resultats siguin incorporats a les bases de dades policials.
 7. Prescripció de delictes: Art. 131 No prescriu el delicte de terrorisme si ha causat la mort d’almenys una persona.
 8. 138 CP: S’incrementa la pena d’homicidi en un grau (de 15 a 22 anys i mig) quan els fets també siguin constitutius d’atemptat (550CP)
 9. 139 CP: S’afegeix una altra causa d’assassinat, a part de la traïdoria, acarnissament o preu, recompensa o promesa: Quan s’hagi comès per facilitar la comissió d’un altre delicte o per evitar que es descobreixi.
 10. 140.2: La pena de presó permanent revisable s’aplicarà per als que assassinin a més de dues persones.
 11. 147.2 i 3: L’antiga falta de maltractament d’obra (617CP) passa a ser delicte de lesions amb penes de multa d’un a 2 mesos i l’antiga falta de lesions, un delicte castigat amb penes de multa d’un a 3 mesos. Aquests dos tipus delictius només seran perseguibles per denuncia de la víctima.
 12. Desapareix la falta de lesions per imprudència lleu, per la qual es tramitaven la major part dels accidents de trànsit –igualment queda oberta la via civil de reclamació- , i ara només serà delicte si la imprudència és greu.
 13. 171.7:La falta d’amenaces passa a ser delicte lleu, amb penes de multa de 1 a 3 mesos, només perseguible mitjançant denúncia de la persona agreujada.
 14. 172.3:La falta de coaccions passa a ser delicte lleu, amb penes de multa de 1 a 3 mesos, només perseguible mitjançant denúncia de la persona agreujada
 15. 172.ter: s’afegeix un nou delicte, d’assetjament per als casos en els quals s’impedeixi a una altra persona dur una vida tranquil·la: mitjançant vigilàncies, intenti contactar amb ella insistentment, utilitzi indegudament dades personals, etc.. i serà castigat amb penes de 3 mesos a 2 anys de presó.
 16. Canvia l’edat de consentiment per mantenir “actes de naturalesa sexual”. Serà delicte amb menors de 16 anys, llevat que el Jutge apreciï que no hi ha una diferència d’edat o de maduresa.
 17. S’afegeix art. 183. Ter: Incorpora com a típica conductes d’apropament o xantatge de tipus sexual per mitjà de les xarxes socials o internet a menors de 16 anys.
 18. 234. S’inclou com a delicte de furt, quan el valor no superi els 400€
 19. 249: S’inclou com a delicte d’estafa quan la quantia no superi els 400€
 20. 253: S’inclou com a delicte d’apropiació indeguda, quan la quantia no superi els 400€.
 21. 255: S’inclou com a delicte de defraudació de fluids elèctrics quan la quantia no superi els 400€.
 22. 270.4: Sempre serà delicte la venta ambulant encara que sigui ocasional de material que vulneri la propietat intel·lectual. És a dir, Top Manta.
 23. S’afegeix Art. 311 bis: Es considerarà delicte donar feina a immigrants sense permís de treball, de manera reiterada.
 24. Es modifica l’art. 337 sobre el maltractament animal, i s’afegeix com a delicte “sometiéndole a explotación sexual”. S’haurà de veure què entendrà la jurisprudència sobre explotació sexual animal: zoofilia? Ja veurem
 25. L’abandonament d’un animal que pugui causar-li danys o perill per a la seva vida passa de ser falta (antic 631.2)a ser delicte de l’article 337bis
 26. Article 362.quinquiè: fa referència explícitament al dopatge en esportistes com a delicte.
 27. El fet de transmetre moneda falsa per valor inferior a 400€, a consciència, passa de ser falta del 629 CP a ser delicte del 386CP.
 28. Passa a ser delicte del 402bis, el que utilitzi públicament uniforme o insignia que atribueixin caràcter oficial. Fins ara ha estat considerat falta del 637 CP.
 29. Passa a ser delicte del 403CP executar actes propis d’una professió sense tenir la titulació exigida.
 30. S’amplia el delicte d’atemptat de l’art. 550 CP al personal docent i sanitari, tot i que la Jurisprudència recentment ja ho interpretava en aquest sentit. S’afegeix ara que poden ser víctimes d’atemptat els bombers i els membres de seguretat privada sempre que aquests darrers vagin uniformats o prestin funcions de cooperació sota el comandament de les forces i cossos de seguretat.
 31. Passa a ser delicte pel 556.2 CP, la falta de respecte als agents de l’autoritat.
 32. S’introdueix el delicte d’ocupar o envair en grup o en nom d’un grup, contra la voluntat del propietari, una oficina o local, encara que estigui obert al públic. Delicte dirigit a les accions d’activistes d’ocupació i tancament en sucursals bancs, per exemple.
 33. En general es modifica força tot el que fa referència a desordres públics (art. 557 a 562CP). Es preveu ara com a delicte, la difusió pública de missatges que incitin a cometre delictes contra l’ordre públic.
 34. Serà delicte del 561CP el que alarmi falsament serveis d’assistència (policies, bombers, ambulàncies). Fins ara només es penava com a delicte les amenaces falses d’artefactes explosius.

 Pel que fa a la Llei orgànica 2/2015, modifica tot el Capítol VII del títol XXII del llibre II de la Llei  Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que fa referència a les organitzacions i grups terroristes i els delictes de terrorisme.

A part d’adaptar el codi Penal a les noves modalitats de terrorisme existents avui dia, cal fer especial menció a que s’imposa la presó permanent revisable per aquells atemptats en els quals mori almenys una persona.

En fi, toca a tots adaptar-nos als nous temps i a conviure amb la nova regulació penal. Queden ara uns mesos d’adaptació…i ja veurem com s’aplica tot plegat i sobretot, després de tipificar-ho tot com a delicte, com s’adeqüen els Jutjats a tal efecte. És evident que amb l’organització judicial actual, immersa de ple encara en el Segle XIX (burocràcia, paperassa, lentitud, nul ús de les noves tecnologies o d’internet –encara es presenten documents per fax i amb sobres manuscrits.- i sense cap avistament de la més mínima modernització, sembla inviable la posada en pràctica de manera satisfactòria d’aquesta reforma global del sistema penal.

 

Barcelona, a 31 de març de 2015

Albert Requena Mora

Advocat 34.143 ICAB.

Màster en Dret Penal per l’ICAB

Mosso d’esquadra en excedència