La policia ha de facilitar l’atestat abans de la declaració d’un detingut?

Des de la reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal del 2015, existeix la discussió sobre un tema tan important com els drets dels detinguts. Al mes d’abril ja varem publicar al blog un escrit informant de les novetats que havia suscitat la recent Sentència del TC que es posicionava en la interpretació dels articles 118 i 520 de la LECr  https://www.requenaadvocats.com/no-informar-detingut-dels-motius-detencio-pot-vulnerar-dret-llibertat/

Però tal i com anunciàvem, faltava encara saber el parer d’altres agents jurídics, entre ells la Fiscalia General de l’Estat, que finalment s’ha pronunciat amb la Circular 3/2008 de Fiscalia, d’1 de juny.

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Circular_3-2018.pdf?idFile=870fabf0-33bf-4704-b893-14b25b5f40bf

Una de les qüestions que tracta precisament aquesta circular és l’abast del dret a la defensa en relació a les persones detingudes i en concret si el dret de defensa del detingut comprèn l’accés a l’atestat policial, la qual cosa havia suscitat moltes controvèrsies i la resposta de la Fiscalia, és que NO. El dret a la defensa no obliga a que les forces i cossos de seguretat hagin de mostrar l’atestat policial a les persones detingudes i als seus lletrats abans de la declaració en seu policial.

Delimitado el derecho de acceso en los casos de detención por la finalidad que persigue, cabe preguntarse si el  etenido tendría derecho en sede policial a acceder al atestado en su integridad. La respuesta debe ser negativa.  Como se viene señalando, el derecho que reconoce el art. 520.2.d) LECrim aparece condicionado por la finalidad que persigue, que no es otra que articular la defensa frente a una detención. En consecuencia, únicamente aquellos extremos del atestado que tengan que ver con la detención, los hechos y los motivos que la justifican, sólo aquellos cuyo conocimiento pueda contribuir al ejercicio del derecho de defensa frente a esa detención, integrarán el  contenido del derecho de información del detenido
Només obliga, en el mateix sentit que s’ha posicionat el TC en la Sentència 21/2018 al “acceso a aquéllas que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención, esto es, fundamentales o necesarias para cuestionar si la privación cautelar penal de libertad se ha producido en uno de los casos previstos en la ley o, dicho de otra forma, si la misma se apoya en razones objetivas que permitan establecer una conexión lógica entre la conducta del sospechoso   el hecho investigado, justificando así la privación de libertad”  la qual cosa sobrepassa la informació del lloc, hora i motiu de la detenció, que era la informació que es facilitava en virtut del dret de la defensa dels detinguts.

En qualsevol cas, els membres de les forces i cossos de seguretat ja poden tenir més clar què empara i què no empara el dret de la defensa dels detinguts.

 

Albert Requena Mora

Advocat 34143 ICAB i mosso d’esquadra en excedència 5700