Modificació del Codi Penal en relació al tràfic d’òrgans, delictes econòmics i delictes de terrorisme.

Avui s’ha publicat al BOE la Llei orgànica 1/2019, que modifica el Codi Penal, pel que fa a delictes de tràfic d’òrgans, delictes econòmics i delictes relacionats amb el terrorisme. Fem un breu resum:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf 

 

1- Tràfic d’òrgans: Es modifica l’article 156bis relatiu al tràfic d’òrgans en el sentit de castigar aquells que promoguin, afavoreixin facilitin o executin el tràfic d’òrgans de sers humans, i en especial es castiguen amb penes de 6 as 12 anys de presó si els òrgans són de persona viva i de 3 a 6 anys si són d’una persona finada. Es defineix que s’entén per tràfic d’òrgans.

 

2- Alteració fraudulenta dels mercats: Es modifica l’article 284 relatiu a l’alteració de preus en el mercat, la difusió de notícies falses o enganyoses o la realització de transaccions econòmiques susceptibles de proporcionar indicis falsos en el mercat sobre la oferta i la demanda i amb aquestes accions obtinguin un benefici econòmic o generin una greu alteració en els preus del mercat. S’amplien les conductes i la casuística, augmenten les penes de presó fins a 6 anys i les penes de multa i s’afegeix la inhabilitació per a intervenir en el mercat financer.

3- Utilització d’informació privilegiada en els mercats financers: Es modifica l’article 285 i s’afegeixen els articles 285 bis, ter i quàter.

4- Delictes de corrupció en els negocis: Es modifica l’article 286.bis L’article castiga amb pena de presó de 6 mesos a 4 anys i una multa en relació als beneficis obtinguts, a aquell qui rep o sol·licita una contraprestació per afavorir indegudament a un altre en la compra o venta de mercaderies o en la contractació de serveis o relacions comercials. Ara s’afegeix també el fet de oferir o prometre aquesta contraprestació.

5- Delictes contra la Hisenda pública: es modifica l’article 305.3 que augmenta de 50.000 a 100.000€ la quantia mínima perquè sigui delicte l’evasió d’impostos, la obtenció indeguda de devolucions o beneficis fiscals derivats de la Unió Europea.

6- Delicte de falsedat en les subvencions: Es modifica l’article 308 i es fixa el mínim de defraudació en 100.000€ quan abans estava en 20.000€.

7- Delicte de falsificació de moneda: Es modifica l’article 386 el concepte de “introduir moneda falsa o alterada en el país” per “importar moneda falsa”

8- Delicte de suborn:

8.a) Es modifica l’article 423 i s’especifica que aquest delicte el poden cometre els jurats i àrbitres nacionals o internacionals.

8.b) Es modifica l’article 427 i s’amplia la comissió delictiva a qualsevol persona que s’hagi assignat o estigui exercint una funció de servei públic que consisteixi en la gestió, en els Estats membres o en tercers països, d’interessos financers de la UE o en prendre decisions sobre aquests interessos.

8.c) Es dota de contingut l’article 231 i s’especifica que es consideraran funcionaris públics als efectes de cometre el delicte de suborn, les persones detallades en l’article 24 i també els previstos en l’article 427 CP (referent a funcionaris i càrrecs públics de la UE)

9. Malversació de fons i cabals públics: s’afegeix un apartat a l’article 435 i s’amplia el subjecte actiu del delicte a les persones jurídiques.

10. Organitzacions terroristes: Es modifica l’article 572 i s’amplia la pena de presó fins a 15 anys per aquells que promoguin, constitueixin organitzin o dirigeixin una organització o grup terrorista.

11. Delictes de terrorisme: Es modifica l’article 573 i s’amplia la concepció de delicte de terrorisme la comissió de qualsevol delicte greu, també a la falsedat documental, per subvertir l’ordre constitucional, alterar greument la pau pública, desestabilitzar greument el funcionament d’una organització internacional o provocar un estat de terror.

Aquestes modificacions són el resultat de la incorporació de les directives 2014/57/UE, 2017/541/UE, 2017/137/UE i 2014/62/UE del Parlament i del Consell i s’adapta la normativa espanyola al Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’òrgans humans, de Santiago de Compostela de 25 de març de 2015.

Aquesta modificació entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació.

 

Albert Requena Mora

Soci-Director de Requena Advocats.