Les modificacions de la Llei de mossos per la Llei 5/2020, de mesures fiscals i administratives

 Amb la publicació al DOGC de la LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, es va modificar la Llei 10/1994, d’11 de juliol, del a policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en el següent sentit:

Article 112. Modificació de la Llei 10/1994 (Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra)

  1. Es modifica l’article 48 ter de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, que resta redactat de la manera següent:

«Article 48 ter »

  1. Els danys materials o lesions que pateixin els membres del cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat, i sempre que no concorrin dol o negligència, han d’ésser reconeguts amb la instrucció prèvia del procediment corresponent que s’inicia d’ofici o a sol·licitud del funcionari interessat. »
  2. La resolució que posa fi a l’expedient ha d’indicar la procedència o no del rescabalament i, si s’escau, identificar l’origen de les lesions o danys materials, la relació de causalitat existent entre aquests i el servei i llur valoració econòmica. »
  3. No poden ésser objecte de rescabalament, en cap cas, les lesions o danys materials que siguin indemnitzats o satisfets per altres sistemes de cobertura.»

(En aquest cas, una vegada un agent hagi patit lesions en acte de servei caldrà fer la corresponent reclamació a l’Administració. Caldrà veure quins criteris efectivament utilitzen per indemnitzar l’agent i quines garanties pot tenir aquest procediment. Ara per ara només hi havia sentències en Jutjats unipersonals de la Jurisdicció contenciosa administrativa i sobretot incidents d’execució de sentència, que obligaven a la Generalitat a rescabalar els danys que ha patit un agent per culpa d’altri quan aquest és declarat culpable en l’àmbit penal i posteriorment es declarava insolvent. Si bé des de Requena Advocats hem obtingut molts èxits jurídics en aquest sentit i molts agents han pogut ser finalment rescabalats gràcies als nostres recursos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, la Generalitat ha volgut establir o marcar les línies bàsiques d’un procediment inexistent fins ara i que caldrà veure’n els resultats de cara al futur.)

  1. Es modifica la lletra s de l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 10/1994, que resta redactada de la manera següent:

«s) Trobar-se en situació d’embriaguesa o bé consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes durant el servei o habitualment, i negar-se a sotmetre’s a les proves tècniques pertinents. S’entén que existeix habitualitat quan han estat acreditats tres episodis, o més, d’embriaguesa o de consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en el termini d’un any, o quan ho acreditin informes analítics resultants de les proves tècniques dutes a terme.»

Aquesta modificació de les faltes molt grel’han hagut de fer arran de la Sentència del TSJC 627/2017, de 14 de setembre, en la qual des de Requena Advocats vam defensar un membre del cos de mossos a qui se li havia aplicat de manera injusta el règim disciplinari i se l’havia expulsat del cos, que és la sanció disciplinària més greu que es pot imposar a un policia. El TSJC va obligar la Generalitat a readmetre’l i a abonar-li les retribucions dels anys que va estar separat del servei il·legalment. El fet que la Llei no especifiqués fins ara què s’entenia per habitualitat el precepte no es podia aplicar, sens perjudici d’incórrer en la vulneració dels principis de legalitat i de seguretat jurídica. 

 

Requena & Mazzoni advocats