La suspensió cautelar de funcions: drets i deures

Un dels pitjors escenaris davant el qual es pot trobar un mosso d’esquadra o un policia local és que l’imputin o el detinguin per la presumpta comissió d’un delicte  o li incoïn procediment disciplinari per alguna falta molt greu, i a que a més a més, se’l suspengui cautelarment de funcions.

Quina naturalesa té aquesta mesura cautelar en l’àmbit disciplinari? La suspensió cautelar de funcions no té una naturalesa sancionadora, sinó que la seva finalitat, d’acord amb l’article 98 de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, és assegurar l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En conseqüència, no vulnera el dret a la presumpció d’innocència.

Així ho entén el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en  la  Sentència 601/2014 , de 31 de juliol quan afirma que “la suspensión provisional de funciones puede acordarse preventivamente en vía administrativa durante la tramitación del procedimiento judicial que se instruya al funcionario y tal medida, que no constituye una sanción, será adoptada por la autoridad competente para ordenar la incoación del expediente.

 La medida cautelar no es una sanción y no se puede comparar a la misma puesto que su finalidad es propia y específica cual es la prevista en la Ley  ..”

El Tribunal Constitucional també s’ha pronunciat vers la naturalesa de les mesures en l’àmbit disciplinari, i en la Sentència 104/1995, de 3 de juliol, confirma que la seva finalitat és la de protegir la integritat de la funció i inclús preservar la seva imatge exterior, atès que la conservació del funcionari en el seu lloc una vegada existeixen indicis racionals d’una certa conducta, amb una primera aparença delictiva, pot comportar un risc o perill per a la funció i també dificultar la investigació judicial o administrativa del succés en qüestió.

Quan temps es pot romandre en aquesta situació? En un principi, la mesura es pot acordar només per un mes, prorrogable per un altre successivament fins a un màxim de 6 mesos. No obstant, en casos en els quals hi hagi una causa penal oberta, fins que aquesta no es resolgui definitivament (art. 34.1 Decret 183/1995 per mossos d’esquadra i art. 56.1 Llei 16/1991 per policies locals)

Durant aquest període, la persona suspesa de funcions quins drets té? la persona suspesa de funcions cautelarment  no percebrà les retribucions corresponents al complement específic ni a gratificacions per serveis extraordinaris. (art. 76.2 Llei 10/1994, per mossos d’esquadra i art. 56.2 Llei 16/1991 per policies locals)

Es pot adoptar aquesta mesura mentre el funcionari es troba de baixa? El TSJC no dubta en afirmar que aquesta situació administrativa no té res a veure amb una incapacitat temporal, atès que segueix estant en servei actiu i amb plenitud de drets i per tant, es pot adoptar inclús mentre està de baixa (STSJC 811/2014, de 6 de novembre)

Què passa quan la mesura cautelar esdevé definitiva?

  1. Que el temps suspès computarà com a temps de sanció.
  2. Que el funcionari haurà de tornar allò percebut durant el temps de durada de la mesura cautelar.

I si finalment no hi ha responsabilitat? En els casos en els quals finalment l’expedient disciplinari s’arxivi, el funcionari haurà de ser reincorporat de manera immediat i l’Administració li haurà de pagar la diferència entre allò que ha cobrat i el que hagués hagut de percebre i el temps suspès haurà de comptar com a temps en servei actiu. (Art. 98.4 Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per policies locals i art. 34.5 del Decret 183/1995 per mossos d’esquadra).

El règim disciplinari de mossos i policies locals és dur, i sovint s’aplica amb molt rigor. Els efectes davant una suspensió cautelar de funcions són devastadors pel fet que el funcionari pot passar molt temps en aquesta situació incerta, amb els perjudicis que això li pot comportar, sobretot quan després no hi ha responsabilitat disciplinària. Tot i que posteriorment pugui reclamar a l’Administració, sovint es veurà immers en un procediment contenciós administratiu per la reclamació d’aquests diners, perquè malauradament com és costum, les Administracions no paguen fins que no els obliga un Jutge.

Albert Requena Mora

Advocat i mosso d’esquadra en excedència