INDEMNITZACIÓ PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT. QUÈ PUC FER SI NO ESTIC D’ACORD AMB L’ASSEGURADORA?

Malauradament i des de fa molts anys, els accidents de trànsit són una lacra en la nostra societat. I és que només l’any 2016 van morir a les carreteres catalanes 251 persones i 35.999 varen resultar ferides.   https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=d204

A banda del cost personal, social i econòmic que això comporta, a les víctimes o als seus familiars darrerament les lleis no els ajuden massa. Amb la reforma del Codi Penal de l’any 2015 va desaparèixer la falta d’homicidi o de lesions per imprudència lleu per la qual es tramitaven la major part dels accidents de trànsit mitjançant una simple denúncia   http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf    i es va establir un procediment extrajudicial per als perjudicats davant les entitats asseguradores. Aquest procediment es va instaurar amb la reforma del text refós de la Llei de responsabilitat civil i vehicles a motor, i queda regulat en l’article 7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-18911

 

Si he tingut un accident de trànsit què haig de fer per reclamar una indemnització?

1- Una vegada se sàpiga l’abast de les lesions i/o seqüel·les, i sempre abans que transcorri un any, el perjudicat haurà de sol·licitar una quantia indemnitzatòria que s’haurà de basar en els criteris establerts en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación     https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf

2- L’entitat asseguradora tindrà 3 mesos per contestar (no fer-ho comporta una sanció greu o molt greu per l’asseguradora) bé presentant una oferta motivada o bé rebutjant cap indemnització si entén que no té cap responsabilitat. En aquest cas quedarà oberta la via de reclamació per la jurisdicció civil.

3- Si el perjudicat o els seus hereus no estan d’acord amb l’oferta motivada de l’asseguradora perquè entenen que la indemnització hauria de ser superior, tant l’asseguradora com els perjudicats podran mostrar aquest desacord instant una revisió per un metge forense. Si se segueix aquest procediment el metge forense citarà al perjudicat per una revisió i emetrà un informe pericial en el termini d’un mes.

4- Amb l’informe pericial emès l’entitat asseguradora en el termini d’un mes haurà de formular una altra oferta motivada i per al cas que el perjudicat o els hereus no hi estiguin d’acord o si en el termini de 3 mesos no s’ha pronunciat encara la companyia asseguradora, es podrà recórrer a les vies de mediació o directament judicials que es preveuen a l’efecte.

L’experiència ens diu que sovint les companyies asseguradores fan ofertes motivades per sota del que hauria de correspondre i precisament ha estat avui que hem rebut l’informe pericial forense en el cas d’una mossa d’esquadra que va patir un cop per part d’un vehicle quan estava perseguint una persona que acabava de cometre un robatori amb violència. La nostra clienta va patir una fractura de clavícula i va haver d’estar 117 dies de baixa, i la companyia asseguradora no va valorar unes seqüel·les físiques que finalment sí que ha tingut en compte el metge forense.

 

Albert Requena Mora

Soci-director Requena Advocats

Advocat 34.143 ICAB i mosso d’esquadra en excedència 5700