Es pot modificar la pensió a favor dels fills acordada en Sentència de divorci?

Un dels problemes que ha causat la crisi econòmica és la impossibilitat de complir amb el pagament de les pensions d’aliments que es varen establir en Sentència de divorci. La pèrdua de la feina o la minva en les retribucions ha comportat que sovint un dels progenitors no pugui fer front a aquestes pensions i són recurrents les consultes al despatx en aquest sentit.

Per aquest motiu, resulta interessant fer un petit esquema sobre la modificació de la pensió d’aliments per fills.

On està recollit el deure de prestar aliments? L’obligació legal de prestar aliments als fills és un deure que procedeix directament de la Constitució espanyola (art. 39), de caràcter imperatiu i incondicional.

Quina ha de ser la quantia de les pensions d’aliments? D’acord amb Jurisprudència, la quantia ha de ser proporcional als mitjans de qui els dóna i a les necessitats de qui els rep ( Per totes, la Sentència de l’AP Barcelona 1753/2010).

I com s’ha de determinar aquesta quantia? La quantia s’ha de determinar amb vocació de futur, per evitar continus processos de modificació de mesures pel seu reajustament sense oblidar que, el creixement i l’evolució del menor no suposa automàticament un augment o disminució de les seves necessitats, sinó una simple transformació en què unes que desapareixen obrint pas a altres que van sorgint.

I així, doncs, no es pot modificar? Els arts. 91 Codi Civil i 233-7 de la Llei 25/2010 de 29 de juliol, de Llibre II del Codi Civil de Catalunya, admeten la possibilitat de modificació de les mesures acordades quan s’alterin substancialment les circumstàncies inicials, de manera que suposi un gran perjudici per a algun dels destinataris de les mesures adoptades (ja sigui l’alimentat o el alimentant)

Quan es pot apreciar un canvi substancial?  D’acord amb la Jurisprudència, quan es donin els següents requisits:

1- El canvi  ha d’haver estat transcendental, permanent i durador.

2- No es podia preveure en el moment d’establir  les mesures

3- Aquesta alteració no ha de ser imputable a l’exclusiva voluntat de l’obligat deutor. (Sentències Audiència Provincial de València 15-5-95 i 7-02-96).

Com es pot sol·licitar aquest canvi al Jutge?  D’acord amb l’article 775 de la LEC, aquest canvi de la pensió s’ha de sol·licitar amb el corresponent procés de modificació de mesures, acreditant els fets constitutius i en què fonamenti la seva pretensió qui sol·licita el canvi, per a la qual qual cal que s’hagi produït algun canvi personal, familiar o econòmic. (Sentència de l’Audiència Provincial Barcelona 15015/2012)

Quines responsabilitats es poden tenir si no es paguen les pensions? El seu impagament (dos mesos consecutius o quatre alterns), pot comportar fins i tot la responsabilitat penal prevista en l’article 227 del Codi Penal, de 3 mesos a un any de presó.

Per aquests motius, si un dels progenitors es veu incapaç de fer front a les pensions d’aliments, és imprescindible explicar-ho al Jutge, i sol·licitar, sempre que es reuneixin els requisits, un canvi en les mesures que es varen acordar en el seu dia.

 

Sara Fernández Fernández

Advocada 38.489 ICAB

Requena Advocats