ÉS NECESSARI APROVAR UN CODI ÈTIC PER LA POLICIA?

En primer lloc, el nom d’aquest Codi, pot dur a confusió al ciutadà, qui es pot pensar que la policia actua sense ètica, la qual cosa no fa més que crear dubtes sobre la pròpia policia i els seus agents, de manera totalment errònia.

El Codi que es vol aprovar per a la policia de Catalunya (mossos i policies locals, encara que els mitjans de comunicació només fan referència a un Codi d’ètica de mossos, probablement perquè resulta més llaminer), no deixa de ser un document estèril i un document de bones intencions, on s’expliquen els principis, valors, competències, les funcions, els drets i els deures, els principis rectors, i poca cosa més.

No obstant, tots aquest aspectes (principis d’actuació, funcions, drets i deures, etc..) ja els trobem regulats: Article 104 CE; Article 164 EAC; L.O 2/1986, de forces i cossos de seguretat; Codi Penal, Llei 10/1994,de la policia de la Generalitat Mossos d’esquadra; Llei 16/1991, de policies locals; LO 4/2010,del règim disciplinari del Cos Nacional de Policia (d’aplicació a les policies locals); Llei 4/2003,d’Ordenació del Sistema de seguretat pública de Catalunya; Decret 183/1995, del règim disciplinari del cos de mossos d’esquadra; Decret 214/1990, del règim disciplinari al servei de les entitats locals;Decret legislatiu 1/1997, de funció pública de la Generalitat;  Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, etc.. i pel que fa única i exclusivament a l’ètica policial la Recomanació REC (2001) del Comitè de ministres del Consell d’Europa, el Codi europeu d’ètica de la Policia del consell d’Europa i per altres com la Declaració de Drets humans  de 1948 o el Conveni Europeu de Drets humans de 1950.

Per tant, normativa d’aplicació reguladora de tots els aspectes d’aquest nou Codi ètic, ja existeix. Però és més, els cossos policials catalans, ja disposen d’un extens llistat d’infraccions disciplinàries i un sever règim sancionador, que s’aplica sovint amb un excés de zel i un rigor, que obliga en molts casos als Jutges a acordar la seva nul·litat.

Resulta curiós també que els responsables s’entretinguin en elaborar un Codi d’ètica que tampoc és directament aplicable i en canvi hagin descuidat actualitzar el règim disciplinari de les policies locals de Catalunya , el qual amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2010 el canvia completament i a la vegada, no l’hagin volgut equiparar i homogeneïtzar amb el cos de mossos d’esquadra,  la qual cosa comporta seriosos problemes d’interpretació en Ajuntaments, Jutges i advocats, una enorme inseguretat jurídica per als propis policies, que no saben quines infraccions hi ha ni quines sancions porten associades i òbviament un greuge comparatiu incomprensible entre les policies de Catalunya; un exemple, mentre una falta greu per un mosso li pot comportar sancions d’entre 16 dies i un any de suspensió de sou i feina, per a un policia local o per un membre del Cos Nacional de policia, la mateixa infracció, li podrà comportar una sanció d’entre 5 dies a 3 mesos de suspensió de sou i feina, a banda que en moltes ocasions el que per a un mosso és una falta molt greu, per un policia local només és greu.

En resum doncs, cal dir que pel que fa referència a la regulació normativa del món policial a Catalunya hi ha altres prioritats, com la d’adaptar la normativa de les policies locals (obsoleta des del 2010) i a la vegada, la d’equiparar la normativa reguladora del cos de mossos d’esquadra a les policies locals i al Cos Nacional de Policia, molt abans d’elaborar un Codi d’ètica que no aporta res de nou al servei públic, que no té una aplicació directa en els policies i que torna a generar cert grau de confusió i de desconfiança en la ciutadania.

Albert Requena Mora,

Mosso d’esquadra en excedència i advocat