Consulta indeguda a la base de dades policial: delicte o infracció administrativa?

Sentència 62/19, de 4 de març. L’Audiència Provincial de Barcelona ha absolt un policia local acusat dels delictes de negociacions prohibides per a funcionaris (art. 442 CP) i de revelació de secrets (art. 197.2 i 198 CP) pel fet d’haver realitzat consultes a la base de dades policial sense estar-ne autoritzat. En concret, d’acord amb els fets provats, l’agent havia consultat informació sobre vehicles a partir de les seves matrícules.

L’absolució ve derivada de la impossibilitat d’aplicar cap dels dos delictes per no encaixar amb el tipus penal.

El delicte de negociacions prohibides per a funcionaris (442 CP) castiga a l’autoritat o funcionari públic que faci ús d’un secret del qual tingui coneixement per raó del seu ofici o càrrec, o d’una informació privilegiada, amb ànim d’obtenir un benefici econòmic per a si o per a un tercer. No obstant, per tal que una conducta pugui encaixar en aquest tipus penal, cal que hagi tingut accés legítim a la informació o secret,  i a més a més que en faci un ús amb el qual obtingui un benefici econòmic. L’accés a la informació, per tant, ha de ser lícit (STS 17 de juny de 2014). Tot i que sorprenentment l’Ajuntament  acusava per aquest delicte, òbviament no es donaven els requisits del tipus penal atès que les consultes no estaven relacionades amb la seva feina.

Pel que fa al delicte de revelació de secrets previst en l’art. 197.2 i 198 CP, entre altres conductes -atès que és un articles molt llarg amb diferents conductes punibles- castiga el fet d’accedir per qualsevol mitjà a  dades reservades de caràcter personal o familiar d’un altre que es trobin registrades en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics, o en qualsevol altre tipus d’arxiu o registre públic o privat. No obstant, per tal que es pugui condemnar per aquest delicte, la Jurisprudència (per totes, les SSTS 123/2009 i 319/2018) exigeix que hi hagi un perjudici a tercers, cosa que tampoc hi va haver.

En conseqüència, l’Audiència Provincial ha absolt penalment al policia local i ho ha justificat en la SAP 62/2019, amb una àmplia i detallada Sentència de més de 25 pàgines.

Ara bé, cal recordar que si bé aquestes conductes no són constitutives de delicte, sí que poden ser recriminables disciplinàriament, i en aquest cas, el mer accés indegut a una base de dades policial sense la utilització de la informació, d’acord amb la jurisprudència del TSJC (per totes, les SSTSJC 5/2015 i 96/2017) es podria subsumir en una falta de caràcter greu de desobediència als superiors en l’exercici de les funcions i l’incompliment de les ordres rebudes, prevista en l’article 49.1 a)  de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals (o pel que fa al cos de mossos l’article 69.1.a) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol).

Albert Requena Mora

Soci director Requena Advocats