Conseqüències per als funcionaris públics amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat

Finalment avui s’han publicat al BOE els  Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018  https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf

Les principals afectacions per als funcionaris públics (amb les particularitats que cada Administració tingui) són les següents:

1- Pujada de sou. Art. 18.2 Es preveu que els sous puguin pujar com a màxim un 1,5% respecte el 31 de desembre de 2017, i si el PIB del 2017 arriba o supera el 3,1% s’afegiria, amb efectes de l’1 de juliol de 2018, un altre 0,25% d’increment salarial.

2- Cobrament del 100% del sou en cas de baixa per IT.  La Disposició Addicional 54a preveu que les Administracions Públiques puguin establir complements retributius des del primer dia de la baixa per incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi fins al màxim del 100% de les retribucions fixes del mes d’inici de la IT.

3-Baixa per paternitat. Disposició Final 38. tres) que modifica l’article 49.c) del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic preveu que aquells que siguin pares a partir de demà podran gaudir de 5 setmanes de paternitat enlloc de les 4 que hi havia fins ara, amb el 100% de les retribucions.

4- Taxa de reposició: art. 19.Uno. 5. Per a les policies autonòmiques i per a les policies locals es preveu una taxa de reposició del 115%. Com a taxa de reposició entén la pròpia llei que són els cessaments en la prestació de serveis per jubilació,  defunció, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual es cessa.
En conseqüència, s’obre la via a permetre noves incorporacions a partir de l’any 2018.

Aquestes potser són les previsions és importants que es detallen en la Llei de Pressupostos del 2018.

Ara bé, algunes d’elles comportaran que la seva aplicació sigui diferent en funció de l’Administració pública a la qual pertanyin els funcionaris.

Adjuntem enllaços d’alguns diaris que se n’han fet ressò

https://www.naciodigital.cat/noticia/158648/treballadors/publics/cobraran/100/sou/baixa/medica/des/primer/dia

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/04/midinero/1530684057_373463.html

https://www.elperiodico.com/es/economia/20180628/congreso-aprueba-definitivamente-presupuestos-2018-6912752

http://cadenaser.com/ser/2018/06/29/economia/1530276897_991913.html

 

Albert Requena Mora

Soci-Director Requena Advocats