Com tributen a l’IRPF les indemnitzacions per accidents de trànsit ?

Aquesta consulta és molt habitual per aquelles persones que han rebut o han de rebre una indemnització per haver patit un accident de trànsit.
Al respecte, cal dir que s’ha de distingir entre l’import de la indemnització pròpiament dita i els possibles interessos per mora.
Jurídicament la indemnització per accident de transit ho és per responsabilitat civil pels danys personals (físics, psíquics o morals) i en aquest sentit l’art. 7 d) de la Llei 35/2006, de l’IRPF, estableix que estaran exemptes les “indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legal o judicialment reconeguda”.
Per tant, si la indemnització s’ha establert amb la intervenció d’un jutge (sentència, conciliació, aplanament, renúncia…) la totalitat de l’import estarà exempta de tributació.
No obstant, si s’ha arribat a un acord extrajudicial, només estarà exempta de tributació la quantitat legalment establerta per la Resolució de la “Dirección General de Seguros” que estableix el barem per indemnització en accidents de trànsit. L’excés tributarà com a guany patrimonial no derivat de la transmissió de béns, integrant-se en la base general.
Pel que fa als interessos per mora que l’asseguradora hagi de pagar per sentència judicial, també tindran la consideració de guany patrimonial que s’haurà d’integrar dins la base general de l’impost.
En definitiva, de la indemnització derivada d’un accident de trànsit, si hi ha hagut un procés judicial no tributarà a l’IRPF. Sí que tributaran però els interessos que es generin i que hagi d’assumir la companyia asseguradora.