Entries by Albert Requena

Què passa amb les reclamacions de la part proporcional de la paga extra del 2012 per a funcionaris? (1/4)

Primer de tot cal refrescar la memòria: Aprovació del RDL 20/2012, el 14 de juliol, que elimina la paga extra de desembre dels funcionaris. No obstant, l’art. 26 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat , preveu que les retribucions dels funcionaris de l’Estat per a l’any 2012 seran, entre […]

SOBRE L’EMBOLIC DELS TERMINIS PER INTERPOSAR RECURSOS ADMINISTRATIUS.  

Davant la consulta d’un client al qual li han desestimat un recurs d’alçada contra una resolució administrativa per extemporani, la desesperació de l’advocat resulta evident. La importància de computar correctament els terminis és vital si no volem perdre un assumpte per un tema merament processal, tot i que molt probablement els Tribunals ens haguessin pogut […]

ES POT SANCIONAR DUES VEGADES A UN FUNCIONARI PER UN MATEIX FET?

L’article 133 de la Llei 30/1992, assenyala que no podran sancionar-se els fets que s’hagin sancionat penal o administrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.És el principi general del dret que es coneix com non bis in idem, àmpliament recolzat per la doctrina Constitucional (per totes, la STC 2/2003, de […]

ÉS NECESSARI APROVAR UN CODI ÈTIC PER LA POLICIA?

En primer lloc, el nom d’aquest Codi, pot dur a confusió al ciutadà, qui es pot pensar que la policia actua sense ètica, la qual cosa no fa més que crear dubtes sobre la pròpia policia i els seus agents, de manera totalment errònia. El Codi que es vol aprovar per a la policia de […]

En cas de divorci, el règim de guàrdia i custòdia es pot adaptar a l’horari de torns del pare o mare?

Aconseguir un règim de guàrdia i custòdia dels fills menors del matrimoni adaptat a l’horari de torns és una de les qüestions més importants a tractar pels nostres clients a l’hora d’afrontar un procediment de divorci, i l’experiència adquirida en aquests casos, ens porta a la següent conclusió: En primer lloc, cal fer referència a […]