Aprovada la modificació dels delictes contra la seguretat viària

Avui dia 3 de març de 2019 ha entrat en vigor la Llei orgànica 2/2019, que modifica el Codi Penal, només pel que fa als delictes contra la seguretat viària. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf

1- Apareix un nou delicte (art. 382 bis): abandonar el lloc de l’accident, voluntàriament i sense que hi hagi risc propi o per a tercers, si s’ha causat l’accident en el qual ha mort una o més persones o s’han causat lesions greus. Les penes a imposar seran de 6 mesos a 4 anys de presó i privació del permís de conduir d’1 a 4 anys en el cas que l’accident sigui resultat d’una imprudència i en el cas que el sinistre fos fortuït , les penes serien de 3 a 6 mesos de presó i privació del permís de conduir de 6 mesos a 2 anys.

Fins ara només existia el delicte d’omissió del deure de socors ( 195 CP) però només castigava deixar una persona desemparada i amb perill manifest i greu per a la seva vida o no demanar auxili aliè sempre que es pogués fer. No obstant, aquest delicte era difícil de cometre atès que no es castigava el fet de fugir d’un accident, sinó el fet de deixar una persona desemparada amb perill per a la seva vida, i per exemple, fugir després de causar morts no era delicte o una fugida amb lesionats greus però que no quedessin en desemparament i amb perill per la seva vida no era constitutiu de delicte.

2- Art 142 CP. Es concreta el concepte d’imprudència greu o menys greu en accidents de trànsit que causin la mort o lesions greus.
Si es comet un delicte contra la seguretat viària causant morts o ferits aquesta conducta passarà automàticament a ser considerada imprudència greu. Les penes seran d’entre 1 i 4 anys de presó en cas de mort i fins a 1 any en cas de lesions. Fins ara, aquesta consideració no era automàtica

Si mitjançant un vehicle a motor i per imprudència menys greu es causa la mort d’una altra persona es castigarà amb una multa de 6 a 18 mesos i retirada del permís de 3 a 18 mesos. Es concreta amb aquesta reforma, que es considerarà sempre imprudència menys greu, sempre que el fet sigui conseqüència d’una infracció greu de trànsit.

3- Fins a 6 i 9 anys de presó per un accident amb resultat de mort!
 Fins ara, a la imprudència greu amb resultat de mort només se li podia aplicar la pena màxima de quatre anys, fos quin fos el nombre de morts. Ara el jutge “podrà” agreujar la pena en un grau (fins a 6 anys de presó) si es causen com a mínim dos morts o un mort i un lesionat molt greu (lesions invalidants).

El jutge pot agreujar la pena en dos graus (fins a 9 anys de presó) si els morts són “molts”. La norma no concreta quants serien aquests “molts”. Haurà apreciar el jutge cas a cas.

4- Els accidents per imprudència amb resultat de lesions tornen a ser delicte (art. 152CP) 
Antigament estaven tipificats com a faltes penals però el 2015 es va despenalitzar. A la vista que la seva exclusió de l’àmbit penal no haurà servit per a reduir els accidents el legislador ha considerat incloure novament certes conductes: Si es comet una infracció greu de la llei de Trànsit (avançament prohibit, saltar-se un semàfor o un stop, conduir manipulant el mòbil, no guardar la distància de 1,5 quan es passa a un ciclista, etc) amb resultat de lesions es considerarà imprudència menys greu

La pena serà de multa, de 3 a 6 mesos de multa però en qualsevol cas, és una conducta que engloba la gran majoria dels accidents que tornen a ser considerats delicte i, per tant, les víctimes poden gaudir de la protecció que els atorga la legislació penal (advocat d’ofici, l’actuació de la fiscalia i els peritatges judicials). Fins ara en aquests casos, calia negociar primer amb la companyia asseguradora i si no s’arribava a un acord econòmic, i després d’una revisió amb el metge forense, calia anar a la via civil, amb la complexitat i els costos que significa.

Amb aquesta modificació del Codi Penal, s’actualitza la responsabilitat relacionada amb els accidents de trànsit, augmenten les penes, es concreta què s’entendrà per imprudència greu i menys greu en accidents amb resultat de mort o lesions, i finalment, s’incorpora el delicte d’abandonament del lloc de l’accident per part de qui l’hagi causat.

Albert Requena Mora             

soci-director Requena Advocats

Advocat. Mosso d’esquadra en excedència